Kallelse till föreningsstämma

Datum: 2018-04-12
Tid: 18:00
Plats: “Konferensen”, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg

OBS! OBS! OBS! Om du inte kan vara med på mötet, vänligen kontakta undertecknad!

 • Val av ordförande vid stämman
 • Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 • Godkännande av röstlängd
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 • Fråga om kallelse behörigen skett
 • Styrelsens årsredovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 • Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fråga om arvoden
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisor och suppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga anmälda ärenden

 

Mvh,
/Peter Gutniak